Комисия по интелектуална собственост

Комисията по интелектуална собственост

Комисията по интелектуална собственост (КИС) е съвещателен орган за управление на интелектуалната собственост към Зам.-ректора по научната и приложна дейност на ТУ – София. КИС осъществява дейността си съгласно Политиката на ТУ – София в областта на интелектуалната собственост и  Правилника за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост на ТУ София.

КИС:

  • приема заявки за изобретения, полезни модели, марки, дизайн и др. обекти на интелектуална собственост, създадени в звената на ТУ – София (факултети, колежи, департаменти, филиали и функционални факултети) и изготвя становище за целесъобразността от тяхната закрила в страната и чужбина, като прави предложение за подаване или отхвърляне на заявките и води регистър на заявките в ТУ-София;
  • подпомага авторите при оформяне на заявките (описание на изобретението, претенции и др.) изготвя заявочната документация и подава заявките в съответното Патентно ведомство;
  • поема всички разходи по закрилата на обектите на интелектуална собственост на ТУ – София;
  • предприема необходимите мерки при осъществяване на защита на получените патенти и другите изключителни права от нарушения на трети лица;
  • съдейства за пазарната реализация на интелектуалната собственост на ТУ – София – трансфер на технологии, лицензии и др.
  • дава консултации по въпроси на интелектуалната собственост, свързани с проекти, договори и международни кооперации, по които ТУ – София е страна;

 

Всички материали, свързани с правомощията на КИС, се подават в Деловодството на НИС и се адресират до Зам.-ректора по научната и приложна дейност и Председателя на КИС.

За контакти:
Председател на КИС: 

проф. д-р инж. Стефан Стефанов
E-mail: stefanov@tu-sofia.bg   
Кабинет:    4510A
Телефон:  02 965-3693

Техн. секретар на КИС:

маг. ик. Ралица Пейчева

E-mail: rpeycheva@tu-sofia.bg  

Кабинет:    1240

Телефон:  02 965-2572